členové

Členové SDH

20.02.2018 19:32
Rada sboru Kozáková Tereza - starosta sboru Tymráková Lenka - 1.místostarosta, kronikář, tiskový mluvčí, propagace, vedoucím mládeže Kutěj Radovan - 2.místostarosta Gorčík Jarosla - velikotel SDH Kutějová Alžběta - jednatel Luxová Gabriela - hospodář Mašková Petra - revizor Členové Janovský Lukáš -...

Zakládající členové 13. 7. 1945

06.07.2015 22:00
Po osvobození Sovětskou armádou bylo přikročeno k ustanovení Hasičské jednoty těmito členy: Pagáč Jaroslav - velitel Buček Bedřich - předseda Bašný Richard - jednatel Vávra Antonín - velitel mládeže Valchář Jan - pokladník   Další členové: Dyčka Břetislav, Kanček Jan (okrskový velitel...

1945 - 80. léta

Zpráva k soupisu historického materiálu pro zpracování historie požární ochrany
zpracoval: Vávra Antonín (pravděpodobně koncem 70. let)
 
1. 
Sbor dobrovolných hasičů byl v Suchdole n. O. založen 13. 7. 1945, schválen byl Místním národním výborem (MNV) v Suchdole n. O. a krajskou organizací československého svazu hasičstva Ostrava, úřadovna v Opavě v r. 1945.
 
2.
Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla v obci Suchdol n. O. ustanovena národní stráž, která měla za úkol udžovat pořádek a bezpečnost v obci. Tato národní stráž se skládala ze tří družstev a každé družstvo mělo svého velitele. První družstvo bylo umístěno v hostinci U Plšků, velitelem byl soudruh Antonín Vávra. Druhé družstvo bylo v hlavní škole, velitelem byl jmenován s. Stanislav Dočkal. Třetí skupina byla umístěna ve škole (kde nyní bydlí  s. Urban), velitelem byl s. Otípka. Hlavním velitelem byl jmenován s. Antonín Vávra. Hlavní vedení patřilo radě MNV v Suchdole n. O.
 
3. 
V obci Suchdol n. O. nebyla hasičská zbrojnice, byla jen stará zchátralá budova, která sloužila německým občanům jako nutná porážková místnost a sklad požární techniky pro SA, kteří byli současně členy požární služby. Po provedení různých různých oprav v rámci dobrovolných členů hasičstva byla budova přidělena spolku hasičů radou MNV. Po německých občanech nezůstala žádná požární technika, jen pár shnilých hadic, které nebyly k použití. Motorou stříkačku odnesli Němci před evakuací a uschovali v budově školy u s. Urbana, kde byla později nalezena a sloužila suchdolským hasičům do doby, než OVČŠP v Novém Jičíně byla přidělena a MNV v Suchdole n. O. zakoupena další požární technika.
 
4.
Jak již uvádím v předešlém odstavci, jen jedna přenosná motorová stříkačka PS 6 Stratílek, která byla později nalezena po Němcích. Získaná požární technika byla přidělována OV ČSP v Novém Jičíně, byla to přívěsná motorová PS 16, později přenosná DKV 8. Později bylo zakoupeno nákladní auto UNRA od s. Vodáka z vlastních prostředků, cena 100.000,- Kčs.
Pak bylo přiděleno požární vozidlo 805 s veškerým vybavením, 1 motorová stříkačka, hadice a další příslušenství. Dále nám byla přidělena a MNV zakooupena ZIL-cisterna s veškerým vybavením, v dalších letech pak stříkačka PS 12.
Tyto prostředky mimo auto UNRA byly zakoupeny z prostředků MNV - jedná se o požární techniku, výstroj a výzbroj. Auto UNRA, jak bylo dříve uvedeno, bylo zakoupeno z vlastních prostředků. Prostředky MNV byly posíleny přídělem Státní inspekce ONV v Novém Jičíně.
 
5.
Veškeré schůze byly v počátcích konány v domě č. p. 431 - majitel s. Antonín Vávra, v podkroví, později střídavě v hostinci U Plšků, U Králů, U Bučků. Výroční schůze do doby, než byla postavena nová zbrojnice a předána do užívání r. 1973, byly konány vždy v některém z hostinců. Další kulturní podniky jako kácení máje, společná cvičení a výlety byly prováděny na volném prostranství zahrad, estrády a divadla v budově bývalého kina v Suchdole n. O.
 
6. Požární zbrojnice byla postavena v roce 1973 nákladem 1.200.000,- Kčs! Na stavbě nové požární zbrojnice se naši členové podíleli velkým počtem odpracovaných hodin v akci "Z", velká byla také účast občanů na výstavbě. Nejvíce odpracoval z řad důchodců vedoucí výstavby s . Olšanský Bohumil, Vávra Antonín, Polášek Ferdinand, s. Tomigová a Cáb. Nová požární zbrojnice byla předána velmi slavnostně, byla pořádána velká okrsková soutěž požárních družstev, předání se zúčastnil místopředseda s. Horák Ladislav, mjr. Jalůvka František z OIPO Nový Jičín, předseda MNV s. Bašný Richard, za VO KSČ s. Šatánek albert a další, za velké účasti občanů. Při této příležitosti byla předána čestná uznání s. Olšanskému, Vávrovi, Poláškovi, Cábovi, a s. Tomigové.
 
7.
Požárů v obci od r. 1945 do r. 1979 byla velká spousta, vznikaly ze sabotáží, nedbalostí a neznalostí požárních předpisů, také požáry založené nedbalostí dětí nebyly výjimkou. 
- v socialistickém sektoru ČSS bylo do roku 1979 10 velkých požárů, 
- u ČSD Suchdol n. O. 4 velké požáry a 1 velká nehoda vykolejení rychlíku, kde se naše jednotka zúčastnila záchrany cestujících
- 2 požáry lesního porostu čs. státních lesů v Suchdole n. O.
- 6 požárů soukromých hoospodářství
- ve škole u s. Mamuly požár od komína
- v jeslích od elektrického vedení
Celkem od roku 1945 bylo do roku 1979 22 požárů.
Hořely obytné budovy, sklady, stodoly, vagóny ČSD, lesní porosty a nově vysázené školky státních lesů.
Dále se naši členové zúčastnili při požárech mimo obec Suchdol n. O.: pila Fulnek, Retex Fulnek, Hladké Životice 3 požáry, Jeseník N. O. 2 požáry, Mankovice 3 požáry, Odry 1 požár, celkem 11 požárů mimo obec.
 
8.
Kulturní činnost - divadla, estrády, zábavy, plesy, dětské dny, kácení máje. Pro žáky požární ochrany byly pořádány letní tábory v Heřmánkách, ve Spálově, dále byly konány různé letní hry s požární tématikou, spojené po ukončení s pohoštěním a předáním odměn.
 
9. 
Materiály některé jsou k dispozici u s. Vávry Antonína, který v té době zastával funkci velitele ČSPO a okrskového velitele. Kronika je vedena kronikářkou obce s. Marií Holubovou.